Up to 15 cm
KOHAKU

Juara 1
214
Kohaku, 13 cm
Pemilik: Muh Lutfi - Mamuju
Handling: Khoza Koi Center

Juara 2
131
Kohaku, 13 cm
Pemilik: Isman Bravo - Luwuk
Handling: Luwuk Koi Club (LKC)

Juara 3
338
Kohaku, 15 cm
Pemilik: Erwan Siara - Palu
Handling: 69 Koi Lasoani Palu


TAISHO SANSHOKU

Juara 1
139
Taisho Sanshoku, 13 cm
Pemilik: DRB KOI - Luwuk
Handling: Luwuk Koi Club (LKC)

Juara 2
310
Taisho Sanshoku, 15 cm
Pemilik: Faradila Koi - Luwuk
Handling: Luwuk Koi Club (LKC)

Juara 3
138
Taisho Sanshoku, 13 cm
Pemilik: DRB KOI - Luwuk
Handling: Luwuk Koi Club (LKC)


SHOWA SANSHOKU

Juara 1
359
Showa Sanshoku, 15 cm
Pemilik: Faradila Koi - Luwuk
Handling: Luwuk Koi Club (LKC)

Juara 2
144
Showa Sanshoku, 14 cm
Pemilik: DRB KOI - Luwuk
Handling: Luwuk Koi Club (LKC)

Juara 3
346
Showa Sanshoku, 15 cm
Pemilik: Fajar Zein - Palu Dolo
Handling: Nabelo Koi Dolo


SHIRO UTSURI

Juara 1
174
Shiro Utsuri, 15 cm
Pemilik: Vaivan Fish V3 - Palu
Handling: QUINNS CELEBES AQUATIC

Juara 2
13
Shiro Utsuri, 15 cm
Pemilik: HUTAMA KOI CENTRE - BULUKUMBA
Handling: QUINNS CELEBES AQUATIC

Juara 3
104
Shiro Utsuri, 11 cm
Pemilik: Rinto.H 86 Koi Luwuk (LBKC) - Luwuk
Handling: Kaledo Koi Palu


KOROMO


HIKARI MOYOMONO

Juara 1
146
Hikari Moyomono, 14 cm
Pemilik: Juned Koi - Luwuk
Handling: Luwuk Koi Club (LKC)


KINGINRIN A

Juara 1
14
Kinginrin A, 14 cm
Pemilik: HUTAMA KOI CENTRE - BULUKUMBA
Handling: QUINNS CELEBES AQUATIC


KAWARIMONO

Juara 1
269
Kawarimono, 14 cm
Pemilik: DRB KOI - Luwuk
Handling: Luwuk Koi Club (LKC)


DOITSU

Juara 1
129
Doitsu, 15 cm
Pemilik: 23eleven Koi Touna - Ampana
Handling: QUINNS CELEBES AQUATIC

Juara 2
349
Doitsu, 15 cm
Pemilik: Fajar Zein - Palu Dolo
Handling: Nabelo Koi Dolo

Juara 3
348
Doitsu, 13 cm
Pemilik: Fajar Zein - Palu Dolo
Handling: Nabelo Koi Dolo


HI KI UTSURIMONO

Juara 1
184
Hi Ki Utsurimono, 14 cm
Pemilik: QUINNS CELEBES AQUATIC - Palu
Handling: QUINNS CELEBES AQUATIC

Juara 2
239
Hi Ki Utsurimono, 13 cm
Pemilik: Muh Lutfi - Mamuju
Handling: Khoza Koi Center
ASAGI

Juara 1
294
Asagi, 14 cm
Pemilik: Faradila Koi - Luwuk
Handling: Luwuk Koi Club (LKC)


HIKARI MUJIMONO


TANCHO

Juara 1
12
Tancho, 15 cm
Pemilik: HUTAMA KOI CENTRE - BULUKUMBA
Handling: QUINNS CELEBES AQUATIC

Juara 2
172
Tancho, 14 cm
Pemilik: Vaivan Fish V3 - Palu
Handling: QUINNS CELEBES AQUATIC